Η διαδικασία εισαγωγής μαθητών/τριών στην Α΄Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2024-2025 ορίζεται στην εγκύκλιο την οποία εξέδωσε το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 13 Μαΐου 2024 έως και 31 Μαΐου 2024 και ώρα 14:00.

Για την διευκόλυνση των γονέων και  χωρίς να είναι υποχρεωτικό  η διεύθυνση του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης αναρτά προς συμπλήρωση ηλεκτρονική φόρμα την οποία μπορείτε να βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση.

https://docs.google.com/forms/d/1DsDfrOZrRegygY6u3Rqtb6DHdJh68FK72XkIp8-JIIc/edit

Για να οριστικοποιηθεί η συμμετοχή του μαθητή/τριας  στις εξετάσεις εισαγωγής στο Μουσικό Σχολείο Κατερίνης , οι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών/τριών, και μέχρι την λήξη της περιόδου υποβολής των αιτήσεων στις 31 Μαΐου 2024 και ώρα 14:00,  πρέπει να υποβάλλουν  από κοινού στο σχολείο ηλεκτρονικά ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο τα παρακάτω:

  • Αίτηση
  • Λογαριασμό κοινής ωφέλειας (ύδρευσης ή ρεύματος ή τηλεφώνου) ή άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο από το οποίο να αποδεικνύεται ρητώς η διεύθυνση της μονίμου κατοικίας του/της υποψηφίου/ας.
  • Αντίγραφο ταυτότητας γονέων/κηδεμόνων ή αντίγραφο ταυτότητας γονέα/κηδεμόνα
  • Δικαστική απόφαση (προσωρινή διαταγή, απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, οριστική δικαστική απόφαση) αν και εφόσον δεν υφίσταται συναίνεση των δύο γονέων/κηδεμόνων. Δύναται να προσκομισθεί επίσης και πιστοποιητικό περί μη άσκησης ένδικων μέσων, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι επήλθε το αμετάκλητο της δικαστικής απόφασης μέχρι και τις 16.09.2021 – και άρα δεν εφαρμόζεται το 1519 ΑΚ-, σύμφωνα με όσα ορίζει η υπό στοιχεία Φ1/117162/ΓΔ4/20-09-2021 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας (ανακοινοποίηση στο ορθό στις 21-9-2021).

Διευκρινίζεται ότι η αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της σχολικής μονάδας  mail@gym-mous-kater.pie.sch.gr

Σε κάθε άλλη περίπτωση δύναται να αξιοποιηθεί οποιοδήποτε άλλο  πρόσφορο μέσο (πχ υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών με φυσική παρουσία και των δύο γονέων στο σχολείο, αποστολή με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου).

Το σχολείο μας, όπως κάθε χρόνο, θα οργανώσει  δύο μαθήματα προετοιμασίας για όλους τους υποψηφίους. Τα μαθήματα θα γίνουν μετά  την λήξη της περιόδου υποβολής των αιτήσεων. Τα μαθήματα γίνονται για να βοηθηθούν τα παιδιά και η συμμετοχή είναι προαιρετική.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της αίτησης και τις εισαγωγικές εξετάσεις οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες παρακαλούνται να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2351031444 εσωτερικό 2 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στo mail@gym-mous-kater.pie.sch.gr  Επίσης μπορείτε να ενημερώνεστε από την επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου στην διεύθυνση  https://gym-mous-kater.pie.sch.gr/

ΑΙΤΗΣΗ_ΜΟΥΣΙΚΑ_ΣΧ__2024_25